Izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografeNa osnovu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu („Službeni glasnik BiH“, 48/10 ) i Pravilnika o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf („Službeni glasnik BiH“, 42/11 ), propisan je postupak izdavanja kartica za digitalne tahografe.

Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija je jedan od tri ovlaštena izdavača memorijskih kartica za digitalne tahografe u Bosni i Hercegovini (CIA - Card Issuing Authority ), i nadležan je za izdavanje memorijskih kartica za vozače, prijevoznike, radionice i nadzorna tijela sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Usluga izdavanje kartice naplaćuje se na osnovu odluke o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf , koje je donijelo Vijeće Ministara BiH i iznosu 90,00 KM (devedeset konvertibilnih maraka). Način uplate naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf propisan je Naredbom o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne pristojbe („Službeni glasnik BiH“, 41/11 ).

INSTRUKCIJE ZA UPLATU NAKNADE ZA IZRADU MEMORIJSKE KARTICE:

1. Domaća pravna i fizička lica uplatu vrše na jedan od sljedećih žiro računa:


«UNI CREDIT BANKA d.d. Mostar»
JRT –Trezor Bosne i Hercegovine
ŽR: 3380002210018390

«HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka»
JRT –Trezor Bosne i Hercegovine
ŽR: 5520040002547572

«UNICREDIT BANKA a.d. Banja Luka»
JRT –Trezor Bosne i Hercegovine
ŽR: 5517902220404858

«RAIFFEISEN BANKA »
JRT –Trezor Bosne i Hercegovine
ŽR: 1610000010751006

2. Polja koja se odnose na uplate javnih prihoda moraju biti popunjena na sljedeći način:

Broj poreskog obveznika: identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vrši pravno lice, ili jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizičko lice

Budžetska organizacija: 0902999

Vrsta uplate: za svaku uplatu treba biti „0“

Opština: šifra opštine prebivališta – sjedišta uplatioca

Poreski period: treba da odgovara datumu uplate

Poziv na broj: popuniti brojevima „0“

Vrsta prihoda: 722572

Svrha uplate: Naknada za izradu memorijske kartice za digitalni tahograf


Taksa za obradu zahtjeva za izdavanje kartica u Federaciji BiH naplaćuje se na osnovu Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi, Tarifnog broja 30, tačka 3. (Službeni list FBiH 6/98, 8/00 i 43/13) i iznosi 7,00 KM (sedam konvertibilnih maraka) . Uplata se vrši federalnim administrativnim biljegom zalijepljenim na prednjoj gornjoj desnoj strani zahtjeva. Na osnovu člana 7. gore navedenog zakona, plaćanja federalne upravne pristojbe oslobođeni su nadzorni organi.

Sva potrebna dokumentacija za izdavanje memorijskih kartica navedena je u zahtjevu za izdavanje kartica kao i uputa za popunjavanje naloga za plaćanje. Ista se nalazi u dole navedenom linku pod nazivom „Dokumentacija“.

Zahtjeve za izdavanje memorijskih kartica zajedno sa priloženom dokumentacijom šalju se preporučeno poštom ili lično na adresu:
Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija
Braće Fejića BB
88000 Mostar


Dokumentacija